Aangifte BTW

Op zoek naar duidelijk advies over de periodieke aangiftes van de BTW? Houtsma BTW-Advies is je graag van dienst. Wil je snel contact, bel dan nu 024 – 66 343 01 of vul hier het contactformulier in. Meer informatie over BTW aangifte vind je hierover.

BTW-nummer

Als startende ondernemer moet je een BTW-nummer aanvragen. Dit gebeurt vaak gelijk met de inschrijving van je onderneming in de Kamer van Koophandel. Zodra je je BTW-nummer hebt ontvangen moet je aangifte doen van BTW. Dit doe je via een webportaal van de Belastingdienst.

De af te dragen (of terug te vorderen) BTW moet je zelf berekenen. De BTW die je op je verkoopfacturen aan je afnemers in rekening hebt gebracht moet je afdragen, de BTW die aan jou op inkoopfacturen in rekening is gebracht, mag je vaak in aftrek brengen. Als je (gedeeltelijk) van BTW vrijgestelde prestaties verricht (zorg, onderwijs, etc), mag je voor dat deel geen BTW-aftrek claimen. Ook als je in een periode geen BTW hebt af te dragen of terug te vorderen, moet je (tijdig!) aangifte BTW doen! Dat is dan een nihil-aangifte.

Informatie aanvragen

Vul het formulier in en ontvang vandaag nog meer informatie over jouw BTW-vraagstuk.

Buitenlandse BTW

Als je buitenlands BTW in rekening moet brengen moet je je in die landen laten registreren en daar aangifte doen. Houtsma BTW-advies kan de buitenlandse registratie voor je regelen en kan de periodieke aangiftes voor je verzorgen.

Binnenlandse BTW

In je boekhouding registreer je je inkopen en verkopen zodanig dat de gegevens voor de aangifte er overzichtelijk worden verzameld. De factuurdatum is bepalend voor de periode waarin je de BTW in de aangifte moet verantwoorden. Afhankelijk van de omvang van je onderneming doe je dat per kwartaal of per maand.

Soms kan je de aangifte direct vanuit je boekhoudpakket indienen. Anders moet je de bedragen handmatig overnemen.

Neem contact op

Houtsma BTW-advies kan de gehele BTW-aangifte voor je verzorgen. Hierdoor hou jij je handen vrij voor je onderneming. Neem contact op voor een gesprek of voor het aanvragen van een duidelijke en opmaat gemaakte offerte.

Het aangifteformulier bestaat uit de volgende rubrieken:

 1. Prestaties binnenland
 2. Verleggingsregelingen binnenland
 3. Prestaties naar of in het buitenland
 4. Prestaties vanuit het buitenland aan u verricht
 5. Voorbelasting, kleineondernemersregeling, schatting en eindtotaal.

Ad 1 Prestaties binnenland

Hier verantwoord je de BTW die je aan je afnemers in rekening hebt gebracht en de hiermee samenhangende omzet (het bedrag exclusief BTW). Je maakt onderscheid tussen leveringen die onder het hoge en onder het lage BTW-tarief vallen.

Voor gebruikte goederen, kunst, antiek en verzamelvoorwerpen geldt een aparte regeling.

Ad 2 Verleggingsregelingen binnenland

In een aantal bijzondere gevallen mag je geen BTW aan je afnemer in rekening brengen. De BTW-heffing is in die gevallen verlegd naar je afnemer. Hij moet de BTW die normaliter op de factuur zou hebben gestaan, niet aan jou, maar rechtstreeks aan de fiscus overmaken. De door hem betaalde BTW kan hij vaak ook weer direct terugvorderen. Verlegging van BTW vindt plaats bij (onder meer):

 • uitlenen van personeel in de (scheeps)bouw
 • levering en bewerking van afvalstoffen
 • levering van emissierechten
 • levering van bepaald soorten elektronica (o.a.: telefoons, tablets, computerchips, laptops etc.)
 • levering van onroerende zaken waarbij wordt geopteerd voor levering met BTW (normaal zonder BTW, maar belast met overdrachtsbelasting)

In rubriek 2 geeft de afnemer het totaal van de vergoedingen aan alsmede het (door hem uitgerekende) bedrag aan BTW die hij hierover moet afdragen aan de fiscus.

Ad 3 Prestaties naar of in het buitenland

In rubriek 3 geef je de omzet aan van alle geleverde goederen die Nederland hebben verlaten en alle in andere EU-lidstaten verrichte diensten. 

Bij goederen die Nederland hebben verlaten wordt onderscheid gemaakt tussen:

 • export van goederen buiten de EU
 • leveringen naar landen binnen de EU
 • Montageleveringen en afstandsverkopen.

Ook de overbrenging van eigen goederen naar een andere EU-lidstaat verantwoord je onder rubriek 3.

Diensten verricht buiten de EU hoeven niet te worden aangegeven.

Omdat op al deze zaken het nultarief van toepassing is, worden er geen BTW-bedragen ingevuld. Voor leveringen en diensten verricht in andere EU-lidstaten moet een specificatie worden aangeleverd (de zgn. Opgaaf Intracommunautaire Prestaties (Opgaaf ICP) of ‘Listing’).

Ad 4 Prestaties vanuit het buitenland aan u verricht

Als je vanuit andere landen goederen en diensten krijgt geleverd geldt bij die leveringen/diensten ook vaak het nultarief. Jij moet dan zelf de hierover verschuldigde BTW uitrekenen en afdragen aan de fiscus. Vaak kan je deze BTW dan ook gelijk weer terugvorderen onder vraag 5b van de aangifte. In de aangifte moet je onderscheid maken tussen af te dragen BTW in verband met leveringen van buiten de EU en leveringen vanuit andere EU-lidstaten.

Ad 5 Voorbelasting, kleineondernemersregeling, schatting en eindtotaal.

Het totaal van de af te dragen BTW uit de rubrieken 1, 2 en 4 wordt onder vraag 5a bij elkaar opgeteld. Onder rubriek 3 staat geen af te dragen BTW verantwoord. Als er recht bestaat op vooraftrek van BTW kan dit onder vraag 5b ingevuld worden. Onder vraag 5d kan de vermindering volgens de kleineondernemersregeling (de KOR) worden opgenomen. Eventuele schattingen kunnen onder vraag 5e en 5f worden opgenomen.

Kleineondernemersregeling

Let op: per 1 januari 2020 is de kleineondernemersregeling (de KOR) gewijzigd. 

Suppletieaangifte

Als op enig moment, bijvoorbeeld bij het opmaken van de jaarcijfers, blijkt dat er over een boekjaar te veel of te weinig BTW is afgedragen, moet dit door middel van een suppletieaangifte worden hersteld.

Vrijgestelde prestaties

Kijk hier voor meer informatie over vrijgestelde prestaties in de zorg.

Kleineondernemersregeling (KOR)

Kleine ondernemers kunnen vrijstelling krijgen voor de BTW en voor de aangifteplicht. Klik op de knop hierboven voor meer informatie over de KOR.

Menu