Call-off stocks en BTW

Op zoek naar duidelijk advies over de BTW-gevolgen van call-off stocks? Houtsma BTW-Advies is je graag van dienst. Wil je snel contact, bel dan nu 024 – 66 343 01 of vul hier het contactformulier in. Meer informatie over de call-off stocks en BTW vind je hierover.

Nieuwe regeling

Op 1 januari 2020 is de nieuwe regeling voor call-off stocks (voorraad op afroep) ingegaan. Deze regeling geldt voor alle EU-lidstaten. De VAT-committee heeft er een uitgebreide toelichting bij geschreven. Hieronder wordt ingegaan op de internationale BTW-aspecten van de call-off stocks. De nieuwe regeling voor call-off stocks zal hieronder kortheidshalve worden aangehaald als ‘de vereenvoudiging’.

Informatie aanvragen

Vul het formulier in en ontvang vandaag nog meer informatie over jouw BTW-vraagstuk.

Wat zijn call-off stocks?

Call-off stocks zijn voorraden die ten behoeve van een specifiek beoogd afnemer door de leverancier worden aangehouden, waarbij de beoogd afnemer over de goederen kan beschikken zodra deze dat nodig acht. Contractueel is bepaald dat de eigendom van de voorraden blijft bij de leverancier tot het moment dat de afnemer 1 of meer van de goederen uitneemt. Vaak verblijven de goederen in de nabijheid, of zelfs op het (fabrieks)terrein van de beoogd afnemer. In internationale verhoudingen moet goed gekeken worden naar de gevolgen voor de BTW.

Voorbeeld 1

Een Nederlandse leverancier brengt zijn goederen over naar een warehouse bij een afnemer in een andere EU-lidstaat. Contractueel is bepaald dat de leverancier eigenaar blijft van de goederen tot het moment dat de afnemer deze uitneemt uit het warehouse. 

Voorbeeld 2

Een leverancier gevestigd in een andere EU-lidstaat brengt zijn goederen over naar een warehouse bij een afnemer in Nederland. Contractueel is bepaald dat de leverancier eigenaar blijft van de goederen tot het moment dat de afnemer deze uitneemt uit het warehouse. 

Gevolgen voor de BTW

Nationaal
De overbrenging van de (eigen) goederen naar het (binnenlands) warehouse van waar de beoogd afnemer kan beschikken over de goederen is geen levering voor de omzetbelasting. De eigendom van de goederen ligt immers nog steeds bij de leverancier. Zodra de afnemer de goederen uitneemt gaat de eigendom over van de leverancier naar de afnemer en is er sprake van een reguliere binnenlandse levering. De vereenvoudiging ziet niet op deze situatie. 

Internationaal
Zonder een speciale regeling zou de overbrenging van de goederen naar een warehouse in een andere EU-lidstaat een fictieve (intracommunautaire) levering zijn en zou de leverancier in de lidstaat van bestemming een intracommunautaire verwerving verrichten. Op het moment dat de afnemer de goederen uitneemt verricht de leverancier een gewone binnenlandse levering in lidstaat van bestemming, belast met de BTW van de lidstaat van bestemming. De leverancier zou zich dan in de lidstaat van bestemming moeten registreren en daar periodiek aangifte van BTW moeten doen. Dit is een bezwaarlijke administratieve last.

Neem contact op

Houtsma BTW-Advies kan je advies op maat geven over de nieuwe regeling omtrent call-off stocks. Neem contact op voor een gesprek of voor het aanvragen van een duidelijke offerte.

De vereenvoudiging houdt feitelijk in dat de overbrenging van de goederen naar de andere lidstaat niet wordt behandeld als een (fictieve) intracommunautaire levering en verwerving, maar dat de intracommunautaire levering als het ware wordt genegeerd/uitgesteld tot het moment dat de (beoogd) afnemer de goederen feitelijk uitneemt. Op dat moment wordt de leverancier geacht de intracommunautaire levering te hebben verricht. De intracommunautaire verwerving wordt verlegd naar de afnemer (reverse charge mechanism). De leverancier hoeft zich niet in het buitenland te laten registreren en heeft daar geen aangifte verplichtingen.

Voorwaarden voor toepassing van de vereenvoudiging

 • de goederen worden vervoerd of verzonden door of namens de leverancier;
 • deze leveranciers in niet gevestigd in de lidstaat van bestemming en heeft daar ook geen vaste inrichting;
 • de beoogd afnemer is een ondernemer die voor de BTW is geregistreerd in de lidstaat van bestemming en de identiteit van de beoogd afnemer is bij de leverancier bekend voorafgaand aan het moment dat de goederen worden vervoerd of verzonden;
 • de beoogd afnemer verkrijgt op basis van een overeenkomst met de leverancier het eigendomsrecht zodra de beoogd afnemer de goederen uit de voorraad haalt. De overeenkomst moet al bestaan vóórdat de goederen worden overgebracht naar de EU-lidstaat van bestemming, dus de afnemer moet dan ook reeds bekend zijn;
 • de leverancier doet een Opgave ICP;
 • de leverancier houdt een register bij dat de belastingdienst in staat stelt de juiste toepassing van de vereenvoudiging te toetsen;
 • de overgebrachte goederen worden binnen 12 maanden geleverd aan de beoogd afnemer.

Ook de beoogd afnemer houd een register van deze goederen bij. Er worden specifieke eisen gesteld aan het register.

Als aan alle voorwaarden is voldaan is toepassing van de regeling verplicht.

Zodra niet meer aan alle voorwaarden wordt voldaan is er sprake van een reguliere overbrenging. De leverancier moet zich op dat moment registeren in de lidstaat van bestemming. Afhankelijk van de situatie vindt er op dat moment een binnenlandse levering plaats in de lidstaat van bestemming waarop dat buitenlandse BTW in rekening gebracht moet worden. Het is dus zaak om de voorwaarden van de regeling scherp in de gaten te houden.

Brexit
In geval van een harde brexit verliest de Europese BTW-regeling zijn rechtskracht in de UK. Op dat moment eindigt de werking van de vereenvoudiging. Tenzij er een andere regeling wordt overeengekomen tussen de UK en de EU, worden de overgebrachte goederen op dat moment geacht te zijn geëxporteerd buiten het Uniegebied. De leverancier zal zich dan in de UK moeten registreren en daar de goederen moeten invoeren.

Bijzondere situaties
In de toelichting bij de vereenvoudiging is een groot aantal specifieke situaties benoemd die vaak maken dat de vereenvoudiging niet meer kan worden toegepast. In bepaalde gevallen kan de vereenvoudiging in gewijzigde vorm worden voortgezet. Bijzondere situaties zijn:

 • na 12 maanden zijn de goederen nog steeds niet afgenomen door de beoogd afnemer;
 • de beoogd afnemer wordt vervangen voor een andere afnemer;
 • een deel van de goederen gaat verloren/wordt gestolen;
 • een deel van de goederen wordt teruggezonden;
 • de leverancier is voor de BTW geregistreerd in het land van bestemming;
 • de beoogd afnemer is niet gevestigd in het land van bestemming en heeft daar ook geen vaste inrichting;
 • het transport van de goederen naar de lidstaat van bestemming wordt verzorgd door de beoogd afnemer;
 • er zijn meerdere beoogd afnemers;
 • de beoogd afnemer wordt vervangen voor een andere beoogd afnemer;
 • de goederen worden verkocht aan een andere dan de beoogd afnemer;
 • de goederen worden, onder de regeling voor call-off stock, verkocht aan een andere dan de beoogd afnemer;
 • de goederen ondergaan een bewerking alvorens deze worden afgeleverd aan de afnemer;
 • de goederen worden geëxporteerd;
 • de goederen bevinden zich in een truck of een attachékoffer;
 • het warehouse wordt beheerd door een derde.
Menu